21 février 2024
100e anniverssaire de la république de Turquie

Editos & Tribune libre

ATATÜRK’ÜN MİLLİYETÇİLİK ANLAYIŞI VE PKK’NIN İDEOLOJİK KODLARI

Publié le | par Engin | Nombre de visite 456
ATATÜRK'ÜN MİLLİYETÇİLİK ANLAYIŞI VE PKK'NIN İDEOLOJİK KODLARI

LA TRADUCTION DU DISCOURS DE FIKRET BILA SE TROUVE SUITE A LA VERSION EN TURQUE CI-APRES

Fikret Bila’nın Turquie News tarafından Fransızca’ya çevrilen kitabı "ideolojik kodlarıyla kağıt üzerindeki PKK"nin tanıtma gününde Belçika başkenti Brüksel’de 10 kasım 2018 tarihinde SKY MEDIA GROUP merkezindeki yaptığı konuşma

10.102018
Brüksel

ATATÜRK’ÜN MİLLİYETÇİLİK ANLAYIŞI VE PKK’NIN İDEOLOJİK KODLARI

FİKRET BİLÂ

Değerli Konuklar,

Büyük Atatürk’ü, ölümünün 80. yıl dönümünde sevgi, saygı ve özlemle anıyorum.

Atatürk’ün, dünyaya nadir gelen dehalardan biri olarak Türk milletine önderlik etmiş olmasını tarihi bir şans olarak gördüğümü ifade etmek isterim.

Mustafa Kemal Atatürk, gerçekleştirdiği Ulusal Kurtuluş Savaşı ve kuruluş devrimleri ile tarihte haklı olarak müstesna bir yer almıştır.

Emperyalizme karşı verdiği Ulusal Kurtuluş Savaşı ve kurduğu çağdaş Türkiye Cumhuriyeti ile sadece Türk ulusuna değil, tüm mazlum uluslara önderlik etmiştir.

Çağdaşı olan devletler bir bir tarihe gömülürken, Atatürk’ün “en büyük eserim” dediği Türkiye Cumhuriyeti, içeriden ve dışarıdan yapılan tüm saldırılara rağmen 21. yüzyıla ulaşabilen bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti bu gücünü, Atatürk’ün kuruluş felsefesine ve bu felsefeye uygun olarak attığı sağlam temellere borçludur.

Atatürk’ün liderliği ve vizyonunun önemi, sınır komşularımız ve Orta-doğu ülkelerinde yaşanan etnik ve mezhepsel iç savaşlar, emperyalist güçlerin vekaleten yürüttükleri paylaşım savaşları ve yol açtıkları yakım dikkate alınırsa, çok daha iyi anlaşılır.

Çevremizde yaşanan paylaşım savaşlarının Türkiye’nin bekasıyla ilgili olduğu açıktır ve Türkiye’ye yönelttiği tehdit göz ardı edilecek gibi değildir. Bu süreçte Büyük Atatürk’ün kurtuluş ve kuruluş felsefine, eşsiz liderliğine her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğu da bir gerçektir.

Türkiye Cumhuriyetinin ulusal birliği ve toprak bütünlüğü, 40 yıla yaklaşan bir süredir, azımsanmayacak bir askeri ve siyasi dış desteğe sahip olan ayrılıkçı terör örgütü PKK eliyle tehdit altında tutulmaktadır. Bu örgüt, aldığı dış destekle birlikte Türk uluslaşma sürecine karşı bir süreç başlatmış ve sadece Türkiye’de değil komşularımız İran, Irak, Suriye’de de silahlı ve siyasi olarak örgütlenmiş, Yunanistan başta olmak üzere, bazı diğer Avrupa ülkeleri, güçlü bir şekilde ABD ve eski Sovyetler Birliği ile günümüzde Rusya tarafından -zaman zaman olmak üzere- bazen örtülü bazen açık biçimde desteklenmiştir. Bu destek özellikle ABD tarafından daha güçlü şekilde sürdürülmektedir.

Her terör örgütünün siyasi bir hedefi vardır. PKK, esas itibariyle uluslar arası desteğe sahip ; kanlı terör yöntemini kullanan ve Türk ulus birliğini ve toprak bütünlüğünü parçalayarak, Türkiye, İran, Irak ve Suriye’den koparacağı topraklar üzerinde, “Bağımsız Birleşik Kürdistan Devleti”ni kurmayı amaçlayan bir terör örgütüdür. Bu hedefe ulaşmak için öncelikle parçalamak istediği Atatürk’ün milliyetçilik anlayışına dayalı Türk ulus birliği ve bilincidir.

Bu itibarla, PKK’nın hedefe ulaşmak için her devre göre hızla yöneldiği ideoloji değişikliklerine bakmadan önce, Türk uluslaşma sürecinin ve Türk devriminin temel dayanaklarından birini oluşturan Atatürk’ün milliyetçilik ve millet anlayışını ortaya koymakta fayda vardır.

ATATÜRK’ÜN MİLLİYETÇİLİK ANLAYIŞI

Türk devriminin, tam bağımsızlık ve laiklik ilkeleriyle birlikte üç temel direğinden birini oluşturan millet ve milliyetçilik anlayışının ayırt edici temel özellikleri şöyle sayılabilir :

1- Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş aşamasında uluslaşma süreci, Osmanlı İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Çarlık Rusya’sının yıkılışıyla başlayan milliyetçilik akımlarıyla birlikte güçlenmiştir.

2- Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı, çağdaşı diğer milliyetçilik akımlarından Ulusal Kurtuluş Savaşıyla ayrışır. Atatürk’ün başlattığı milliyetçilik, emperyalizme karşı silaha sarılan ilk hareket olarak diğer milliyetçilik akımlarından çok farklıdır.

3- Atatürk’ün milliyetçilik anlayışını, Avrupa ülkelerindeki milliyetçilik akımlarından ayıran önemli bir özellik de, Avrupa milliyetçiliğinin totaliter bir yapıya yönelmesine karşın, Türk devriminin Batı Avrupa gibi çoğulcu bir yapıya yönelmesidir.

4- Atatürk milliyetçiliği dönemindeki diğer milliyetçilik akımları gibi “ırkçı” değildir. Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı “kan esası”na dayanmaz ; “ortak vatanda yaşama ve ortak kültür” esasına dayanır. Bu anlayışın özü ortak kültüre bağlı olmaktır. Doğal olarak bu kültür en geniş ortak paydaya sahip olan Türk kültürüdür. Etnik ve mezhepsel farklılıklar ortak kültüre bağlı olmaya engel değildir. Bu nedenle Atatürk milliyetçiliğini, millet anlayışını, “Ernest Renan tipi” olarak isimlendirmek mümkündür. Ernest Renan tipi milliyetçilik, ortak kan bağına değil, “ortak toprakta ortak kültüre bağlı olarak yaşama”ya dayanır. Bu tip uluslaşma Fransız ulus kurma modeline de benzetilebilir. Bu modelde uluslaşma ; soy, renk, din gibi doğuştan gelen objektif özellikleri değil, sonradan isteyerek (gönüllü) edinilen subjektif özellikleri esas alır.

5- Atatürk’ün milliyetçilik anlayışının dayandığı bu ulus inşası modelinin dayandığı en temel unsurlardan birinin de laiklik olduğunu vurgulamak gerekir. Laik zemin olmadan ümmetten millete geçmek mümkün değildir. Bu nedenle Atatürk devrimlerinin özünü laikliğin oluşturduğu söylenebilir.

6- Ortak kültür, ortak vatan ve laiklik esasına dayanan Atatürk’ün milliyetçilik anlayışının, Türk uluslaşma sürecinin temel dinamiği oluşturduğunu görülmektedir. Nitekim, Atatürk’ün Türk milleti tanımı bunun kanıtıdır. Atatürk, “Türkiye Cumhuriyetini kuran halka Türk milleti denir” diyerek, milliyetçilik anlayışının kana değil ortak kültür ve ortak toprağa (vatana) dayandığını açık şekilde ortaya koymuştur. Atatürk’ün bu anlayışı ortak payda olarak ırka ve dine dayanmaz.

TÜRK ULUS DEVLETİNE KARŞI KÜRT İSYANLARI

Atatürk’ün çok uluslu ve çok dinli Osmanlı İmparatorluğu kalıntılarından kurduğu Türkiye Cumhuriyeti, ortak vatan ve ortak kültüre dayalı bir milliyetçilik anlayışını esas alan, üniter yapılı Türk ulus devletidir. Atatürk’ün bu eseri tarihin akışına uygundur.

Türkiye Cumhuriyetinin laiklik ve Türk ulus birliği niteliğine, çoğunluğu Kürt isyanı olmak üzere kuruluşunun öncesinden başlayarak 1938 yılına kadar ardı arkası kesilmeyen isyanlarla karşı konulmuştur. Bir yandan Türk ulus birliğine bir yandan devletin laik yapısına karşı, bazen birbirinin içine geçmiş olarak ayaklanmalar yaşanmış ve büyük ölçüde ordu eliyle batırılmıştır.
Büyük çoğunluğu “Kürt isyanı” niteliğinde olan, PKK’nın öncülü sayılabilecek bu isyanların başlıcaları şöyledir :

Nasturi Ayaklanması (1024),
Şeyh Sait Ayaklanması (1025),
Sason Ayaklanmaları (1925-1937),
Ağrı Ayaklanmaları (1927) ,
Asi Resul Ayaklanması (1929) ,
Zeylan Ayaklanması (1930),
Oramar Ayaklanması (1930),
Menemen Olayı (1930),
Dersim İsyanı (1937-1938)

Bu isyanlardan zamanlaması ve sonuçladı bakımından 1925 tarihli Şeyh Sait isyanını kısaca hatırlamak yararlı olabilir. Şeyh Sait, mahkemede “halifeliği ve şeriatı geri getirmek için” isyan başlattığını söylese de, bu isyan din kisvesi altında başlatılan bir Kürt isyanıdır. İngilizler tarafından kışkırtılmış ve desteklenmiştir. Türk ordusunun gücü ve dikkati 14 ile hızla yayılan bu isyana yoğunlaşınca, İngiltere, Şeyh Sait isyanı sayesinde, hızla yayılan isyanı bastırmayı önceleyen Türk askerini Musul’dan uzak tutmayı başarmıştır.

İsyanın Lideri din adamı Şeyh Sait görünüşte ve Hilafeti geri getirmeyi amaçladığını söylese de, isyanın arka planında Şeyh Sait’in kayın-biraderi olan Cibranlı Halil ve onun etrafındaki Osmanlı ordusundaki Kürt subaylar olduğu bilinmektedir. Henüz Ulusal Kurtuluş Savaşı sürerken, bağımsız Kürt Devleti oluşturmayı amaçlayan “Azadi” adı verilen örgüt, Cibranlı ve arkadaşları tarafından 1921 yılında kurulmuştur. İngilizlerle teması sürdüren de bu örgüttür. Şeyh Sait isyanın arka plandaki planlayıcısı ve yönlendiricisi, Cibranlı Halil ve İngilizlerdir.

Esasen PKK terör örgütü ve siyasi alandaki hareketin, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan, hatta daha öncesinden beri var olan Kürt isyanlarının ardılı olduğu söylenebilir. PKK, değişen ulusal ve uluslar arası koşullar nedeniyle yöntem ve sık sık ideoloji değişirse de ulaşmaya çalıştığı nihai hedef açısından önceki Kürt isyanlarının devamıdır ve öncüllerinden çok daha geniş askeri ve siyasi bir dış desteğe sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti 30 yılı aşkın süredir , bu terör örgütü ve dış destekçilerine karşı, toprak bütünlüğünü, ulusal birliğini, kuruluş felsefesini ve temellerini korumak için mücadele etmektedir.

Aldığı güçlü dış destekle Türkiye’ye tehdit altında tutan PKK terör örgütüne biraz yakından bakalım. PKK, ne zaman, ne amaçla kurulmuştur, örgütlenme biçimi ve Türkiye’ye karşı mücadele yöntemi nedir, sorularının yanıtlarından başlamak ve kuruluş ideolojisi ; onu terk ettikten sonra benimsediği diğer ideolojileri ve kaynaklarını ortaya koymak, son olarak PKK’nın anayasası muamelesi gören KCK Sözleşmesindeki yapıyı değerlendirmek doğru olacaktır.

PKK’NIN KURULUŞU VE AMACI

PKK terör örgütü, 26-27 Kasım 1978 tarihinde Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Ziyaret (Fis) köyünde Abdullah Öcalan ve arkadaşları tarafından kurulmuştur.

PKK’nın Kürtçe açılımı “Partiya Karkerên Kurdistanê” , Türkçe açılımı ise “Kürdistan İşçi Partisi”dir. Örgütün “işçi partisi” adıyla kurulması, Abdullah Öcalan ve diğer isimlerin kuruluşta Marksist-Leninist ideolojiyi benimsemiş olmalarından kaynaklanır.

PKK’nın nihai amacı Türkiye’nin Güneydoğu bölgesini de içine alan “Bağımsız Birleşik Kürdistan Devleti”ni kurmaktır. Örgütün bu amacı Abdullah Öcalan tarafından kaleme alınan Manifesto, program ve tüzükte yer alır. PKK’nın tüzük olarak adlandırdığı metinde 1985 yılında yapılan değişiklikle bu amaç daha detaylı biçimde ifade edilmiştir. Tüzüğün 3. maddesinde şöyle denilmiştir : "Örgütün amacı Kürdistan üzerindeki sömürgeci egemenliğe ve gerisindeki emperyalizmin etkilerine son vermek, Kürdistan’daki çağ dışı kalıntıları tasfiye etmek, bağımsız ve birleşik Kürdistan’da demokratik bir halk yönetimi kurmak, ilerici insanlığın bir parçası olarak sınıfsız topluma doğru ilerlemektir.”

Örgütün “Birleşik Kürdistan” ifadesiyle kastettiği Türkiye, Irak, İran ve Suriye’den koparılacak dört parçanın birleştirilmesi ve üzerinde bağımsız bir Kürt devleti kurulmasıdır.

Öcalan ve lideri olduğu terör örgütü PKK, kurulduğu 1978 yılından bugüne kadar değişen koşullarda, taktiksel olarak, ideoloji, eylem ve söylem değiştirdiğini iddia etse de stratejik hedefi olan “Bağımsız Birleşik Kürdistan” hedefinden hiçbir zaman vazgeçmemiştir. Bugün de vazgeçmiş değildir.

Suriye’nin Kuzeyinde ABD’nin askeri ve siyasi himayesi altında devlet yapısı kurmaya çalışan PKK, Türkiye’de, Irak’ta ve İran’da silahlı ve siyasi faaliyetlerini sürdürmektedir. KCK (Koma Civakên Kurdistanê- Kürdistan Topluluklar Birliği) Sözleşmesi olarak bilinen metin, bu dört ülkeden koparılacak parçalar üzerinde kurulacak Birleşik Kürdistan’ın devlet yapısını belirleyen anayasa niteliğindedir. PKK söylemde, devlet yapısına karşı, komünal-kon-federal demokratik bir yaşam ve toplum biçimi hedeflediği imajı vermeye çalışsa da KCK Sözleşmesi incelendiğinde, amacın “tek liderin (Abdullah Öcalan) yaşamının sonuna kadar -tartışmaya dahi kapalı biçimde- otoriter yönetimi altında, demokrasiden çok uzak bir Kürt ulus devleti” oluşturmak olduğu görülmektedir.

PKK’NIN KURULUŞ İDEOLOJİSİ

PKK’nın kuruluşunda ideolojisi Marksist-Leninist ideolojiyi benimsemiştir. Tipik bir “Soğuk Savaş” dönemi örgütü tipi olan PKK’nın bu tercihi, kuruluş yıllarında olarak Sovyetler Birliği’nin etkileri ve desteğiyle örtüşür. PKK, Marksist-Leninist ideolojinin öngördüğü gibi illegal bir parti olarak örgütlenecek, işçi sınıfı hareketi olarak yolu çıkacak, aydın, gençlik ve köylü sınıfıyla ittifak yapacak ve gerçekleştirilecek “Kürdistan Devrimi”yle sosyalist bir sistem kuracaktı.

PKK, kuruluş döneminde (1978) Parti Programı, “bilimsel sosyalizm” yaklaşımıyla, Rusya’da 1917 Ekim devrimini esas alarak hazırlamıştır. PKK kuruluş ideolojisinde, tarihi Marksist anlayışla yorumlar. Ekim Devrimini ve Sovyetler Birliğini önemli bir tarihi aşama olarak kabul eder, bu safta yer alarak Ekim Devriminin dünya devrimi tamamlanıncaya kadar sürekli olacağını savunur.

PKK’NIN YÖNTEMİ

PKK terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan, Bağımsız Birleşik Kürdistan’ı kurmak için silahlı mücadele yöntemini seçti. Bu tercihi Friedrich Engels’in “Tarihte Zorun Rolü” kitabındaki görüşlerine dayandırdı. Buradan hareketle, “Kürdistan’da Zorun Rolü” kitabını yazdı ve Engels’in “ilerici zor” yaklaşımıyla kanlı terörü izah etmeye çabaladı. PKK, bu görüşleri dayanak göstererek izleyeceği yolun çok kanlı bir yol olacağını da yayınlarında ilân etti.

PKK izleyeceği yöntemi, Almanya’da basılan, “Serxwebun” dergisinin Ocak-1983 tarihli sayısında, Marksist-Leninist mücadele yöntemi konusunun teorik tartışmayla belirlendiğini, bunun su götürmez biçimde açık ve kesin olduğunu, izlenecek yöntemin ; devrimci şiddet, silahlı mücadele, halk savaşı ve ulusal kurtuluş savaşı şeklinde devam edeceğini belirtti.

Seçtiği “uzun süreli halk savaşı” üç aşamadan oluşacaktı :

1 – STRATEJİK

PKK, bu aşamaları uygulamaya koymak için büyük çaba gösterdi. 1084-1989 yılları arasında stratejik savunma (silahlı propaganda), 1989-1991 stratejik denge ve 1991-1996 yılları arasındaki kanlı terör eylemlerini de stratejik saldırı dönemleri olarak yorumlayıp, ilan etti. Tipik bir Soğuk Savaş dönemi terör örgütü olan PKK, bu süreçte başta barındığı Suriye olmak üzere Rusya, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve bazı Avrupa ülkelerindeki resmi ve gayri resmi kuruluşlardan ve özellikle 1991 Körfez Savaşı ve 2003 Irak’ın işgali süresi ve sonrasında ABD’den büyük destek gördü. Avrupa ülkelerinde televizyonlar ve radyolar kurdu. İnsan ve uyuşturucu kaçakçılığına, askeri eğitim, silah ve mühimmat teminine varan geniş yelpazeli bir desteğe sahip oldu.

PKK terör örgütü, 15 Ağustos 1984 Şemdinli ve Eruh baskınlarıyla başlattığı terör eylemlerini 1984-1989 yılları arasında giderek artırdı. Bu dönemde, kanlı eylemleriyle terör örgütünü devlete karşı alternatif otorite olarak halka kabul ettirmeye çalıştı.

baskınlar sonrasında öldürdüğü kişileri ağaçlara astı, ağızlarına not, bazen de koruculara mesaj olsun diye para sıkıştırdı. Bu vahşi eylemleri ibret olsun diye yapıyor ve güvenlik güçlerine haber verenleri ajan ilân edip öldürüyordu. Yine bu dönemde devlet olmanın simgeleri olan askerlik ve vergi yükümlülükleri ilân ediyor, vergi adı altında haraç topluyor, askere alma işlemi adı altında gençleri dağlara götürüyordu. Bu yöndeki silahlı propaganda faaliyetleri Öcalan ve PKK tarafından “Parti-Ordu-Cephe” üçlemesinde “ordu”ya geçiş faaliyetleri olarak görülüyordu.

PKK’NIN ÖRGÜTLENMESİ

PKK kuruluş döneminde uzun süreli halk savaşının öngördüğü biçimde, “parti-ordu-cephe” şeklinde, Lenin’in ifade ettiği “çelik disiplin” kuralına göre örgütlendi. Hiyerarşik her birim bir üstüne, en üst organlar da Abdullah Öcalan’a bağlıydı. PKK’nın örgüt biçimi hiyerarşik olarak “hücre, köy komitesi, yerel komite, bölge komitesi, merkez komitesi ve Politbüro” kademelerinden oluşuyordu. Öcalan, partinin genel sekreteri olarak Merkez Komitesinin ve Politbüro’nun başkanıydı.

PKK, parti örgütlenmesinden sonra “ordu” örgütlenmesine yöneldi. Partiye (PKK ya bağlı silahlı gücün “gerilla” tarzı olması gerektiği kararı verildi. “Kürdistan devrimi” zor kullanılarak yapılacaktı. Rusya’da Ekim devrimi, Çin’de Mao devrimi, ABD’ye karşı Vietnam devrimi uzun vadeli halk savaşıyla, bu yöntemle başarılmıştı.

PKK, 15 Ağustos Eruh ve Şemdinli baskınlarıyla “gerilla savaşı aşamasına” geçtiğini ve HRK kısaltmasıyla (Kürdistan Kurtuluş Birliği, Hêzên Rızgariya Kurdastanê ) orduyu kurduğunu ilân etti. Aynı gün ilân edilmesi beklenen ERNK, (Kurdistan Ulusal Kurtuluş Cephesi- Eniya Rızgariya Netawiya Kurdistanê) ise gecikmeyle 1985 yılında Yunanistan’ın başkenti Atina’da bir basın toplantısıyla duyuruldu.

ERNK’nın başındaki Mahsum Korkmaz 28 Mart 1986 yılında güvenlik güçleriyle Gabar dağında girdiği bir çatışmada öldürüldü. Bu yıl içinde PKK, bebek, çocuk, kadın, yaşlı demeden vahşet derecesinde kanlı eylemler yaptıysa da amaçladığı desteği bulamadı.

Bu kongrede, ARGK’ın ihtiyaç duyacağı kadroların sağlanması için “Askerlik Yasası”yla (gönüllü, yükümlü, zorunla kategorilerinde) halktan sağlanması, Helvi kampının adının Mahsum Korkmaz Akademisi olarak değiştirilmesi ve köy halkının öldürülmesi, ailelerinin sindirilmesi kararları alındı. Aynı zamanda legal alandı denek ve siyasi parti örgütlenmesine gidilmesi kararlaştırıldı.

İran-Irak savaşının yarattığı kaotik ortamda, Öcalan, üç sınırı birden kullanarak kanlı terör eylemlerini artırdı. 1980’lerin sonlarına doğru, Halk üzerinde baskıyı yoğunlaştırarak “devlet ve örgüt” olarak ikili bir otorite yaratmaya yöneldi. Bölgede “ikili iktidar” izlenimi vermeye çalıştı. Kanlı terör eylemlerini yaygınlaştırmak için 7-9 kişilik “Koma Gel” (halk komiteleri) kurdurdu. PKK’yı da bir “devlet” yapısı gibi yansıtmaya çalıştı, yasama, yürütme, yargı kurumları oluşturdu ; halk mahkemeleri kurarak yargılama yapmaya, idam cezası dahil cezalar vermeye yöneldi. Güneydoğu’da “ikili iktidar, iki devlet var” imajını yerleştirmeye çabaladı.

ÖCALAN’IN YAKALANMASINDAN ÖNCEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

1991 yılından Öcalan’ın yakalandığı 1999 yılına kadarki dönemde PKK açısından çok önemli üç gelişme yaşandı.

Bunlarından birisi, 1991 Körfez savaşıyla PKK’nın Kuzey Irak’ta güçlenmesidir. ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 17 Ocak 1991 tarihinde Irak’a başlattığı askeri harekat, Irak’ın Kuveyt’ten çekilmesini ve Birleşmiş Milletler’in 36. paralelin kuzeyini Bağdat yönetimine yasaklaması sonucunu doğurdu. Kuzey Irak’ta çok büyük bir otorite boşluğu doğdu. PKk bu boşlukta yararlanarak Kuzey Irak’taki Kandil dağına yerleşti. Irak ordusunun çekilirken bıraktığı silah ve mühimmat PKK’nın eline geçti. PKK ağır silah kullanmaya başladı. Türkiye’ye terörist ve silah sokması kolaylaştı. Türkiye’ye Irak sınırından 200-300 kişilik gruplarla saldırmaya başladı.

36. paralelin kuzeyinin İncirlik’te konuşlanan ABD öncülüğündeki hava gücü (Önce Çevik sonra Çekiç Güç olarak adlandırıldı) korumasına bırakılması, PKK’nın daha da güçlenmesine yol açtı. TSK da PKK ile mücadele konseptini değiştirdi, “alan hakimiyeti” uygulamasına geçti ve sınır ötesine büyük harekatlar düzenledi. (Bu mücadele döneminde dönemde ABD’nin PKK’ya helikopterle yardım attığı dönemin Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş tarafından açıklandı)

1990’ların başındaki ikinci önemli gelişme PKK’nın, legal alanda siyasi faaliyetlerini yoğunlaştırması ve siyasi parti kurmasıdır.”Cephe” örgütlenmesinin legal ayağını oluşturmak üzere 7 Haziran 1990’da HEP (Halkın Emek Partisi) kuruldu. 1991 seçimlerinde Erdal İnönü’nün liderliğindeki SHP (Sosyal Demokrat Halkçı Parti) yapılan işbirliği sonucunda 20 milletvekiliyle Meclise girdi. Bu milletvekillerinden Leyla Zana, Mecliste Kürtçe yemin etme girişiminde bulundu ve krize yol açtı. HEP’in meclise girmesi PKK’nın Güneydoğu’da bir siyasal taban tutmaya ve siyasi bir coğrafya oluşturmaya başladığının işaretiydi. HEP’in kapatılmasından sonra kurulan partiler de kapatılmış olsa da, bugünkü HDP’ye kadar bu çizgide kurulan PKK kontrolündeki partiler mecliste yer almayı sürdürdüler.

1990-1998 dönemi, PKK’nın hem siyasallaşma hem de ayaklanma ve silahlı güç olarak sıkıştığında “ateşkes” ilân edip, Batıının da baskısıyla Türkiye’yi “masaya oturtma” yönünde taktik geliştirdiği bir dönem oldu.

Bu dönemdeki, PKK’yı etkileyen ve yeni ideolojilere yönelten üçüncü önemli gelişme 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin yıkılmasıdır. Bu olay Öcalan’ı “yeni duruma uyum sağlamak için hem pratik hem teorik yeni arayışlara yönlendirdi.

Bu dönemde ABD’nin tek süper güç olarak kalması, Sovyetler Birliği’nin Suriye, PKK ve benzeri örgütlere desteğinin zayıflaması nedeniyle Öcalan, yeni bir çizgi oluşturmaya çalıştı.

Öcalan, 1995 yılında “PKK Programı”nı değiştirdi ve Sovyetler Birliği’ne çok ağır eleştiriler yöneltti. Sovyetler Birliği’ni suçlayan ve mahkum eden ifadeler kullanarak, o çizgiyi reddetti.

Öcalan bu hızlı dönüşünü, 1995 tarihle yeni “PKK Programı”nda şöyle ifade etti :

“Merkezinde Sovyetler Birliği’nin bulunduğu dönem, sosyalizmin ilkel ve vahşi dönemi olarak ifade edilebilir. Sovyet deneyimi ideolojik planda dogmatizme, kaba materyalizme ve büyük Rus şövenizmine kaymasıyla politik alanda çok aşırı merkezileşmeyi yaratması, demokratik sınıf mücadelesini dondurması ve devlet çıkarlarını her şeye rağmen egemen kılmasıyla sosyal planda toplumun ve bireyin özgür ve demokratik yaşamını kısıtlamasıyla, ekonomik planda devletçiliği egemen kılıp dışa bakan tüketim toplumunu aşamamasıyla, askeri planda ordu ve silah gücünü her şeye kadir görmesiyle sosyalizmde bir tür sapmayı oluşturur. “

Öcalan, böylece PKK’nın kuruluşundan beri Suriye üzerinden ve bazen doğrudan şemsiyesi altında durduğu Sovyet sistemini yeren yere vurdu.

Kurulduğu 1978 yılından 1991’e kadar koruması altında olduğu ve yazdığı Manifesto’da Sovyetler Birliği’ni kuran Ekim Devrimini dünya yayarak tamamlamayı görev bildiğini ifade eden Öcalan, pozisyon değiştirip Sovyetleri mahkum eden bir çizgiyi benimsedi. Marksist-Leninist çizgiyi terk etti. Bu ideoloji yerine, “demokratik uygarlık” diye özetlediği “demokratik cumhuriyet” tezini yeni ideoloji olarak savundu. Bu görüşlerinin kaynağı esas olarak Prof. Dr. Leslie Lipson’un, “Demokratik Uygarlık” kitabındaki görüşleriydi.

Öcalan, Marksist-Leninist ideoloji yerine, “demokratik uygarlık” ideolojisini koydu ve yeni ideolojisi olarak savunmalarında yansıttı. Bu dönem 1999’dan 2003’e’e Öcalan’ın, ABD’li düşünür Murray Bookchin’in “komünal-konfederalizm” ideolojisiyle karşılaşıp, benimsemesine kadar sürdü. Öcalan’ın, Bookchin’le birlikte ikinci kez ideoloji değiştirdi. Bookchin’ün görüşleri , Öcalan ve PKK’nın üçüncü ideolojisi oldu.

İKİNCİ İDEOLOJİ : LİPSON’UN “DEMOKRATİK UYGARLIK” TEZİ

Öcalan’ın Sovyetler Birliği’nin yıkılışıyla birlikte Sovyet sistemini Ve dayandığı Marksist-Leninist ideolojiyi reddetmesi savunmalarına yansımıştır. Öcalan’ın savunmalarını oturttuğu “demokratik cumhuriyet tezi” 20. yüzyılın en önemli siyaset bilimcilerinden sayılan Prof. Dr. Leslie Lipson’un “Demokratik Uygarlık” adını taşıyan kitabındaki görüşleridir. Bu görüşler özet olarak, “farklı kültür ve dilleri olan toplulukların tek devlet çatısı altında, bir arada yaşamamalarını” öngörür. Öcalan, Lipson’un görüşlerinden etkilendiğini daha sonra ifade etmiştir.

Lipson, kitabında, “azınlıkların, farklı ırkların, farklı dil ve kültürdeki toplulukların, demokrasi içinde nasıl yaşayabileceklerini” irdelemiş ve ABD, Belçika, İsviçre, Kanada gibi örnekleri incelemiştir.
Öcalan’ın AİHM’ne de sunduğu ve “Sümer rahip Devletinden Halk Cumhuriyeti’ne Doğru” adıyla kitaplaştırılan savunmalarındaki görüşlerin, büyük ölçüde Lipson’a dayandığı görülmektedir.

Öcalan, İmranlı’daki ilk yıllarında hazırladığı “demokratik cumhuriyet” savunmasında “Bağımsız Kürt Devleti” kurmaktan vazgeçtiklerini, bunun başından beri yanlış bir amaç olduğunu vurgulamış ; Türklerle Kürtlerin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti çatısı altında yaşayabileceklerini, bunun için devletin demokratikleşmesini talep ettiklerini belirtmiştir.

Öcalan’ın, ikinci kez ideoloji değiştirip Bookchin’in “komünalist konfederalizm” ideolojisine geçinceye kadar, legal siyaset alanında PKK’nın kontrol ettiği partiler Lipson’a dayanan “demokratik cumhuriyet” tezini hep gündemde tutmuşlardır. Öcalan’ın ve legal alandaki temsilcisi olan partilerin “demokratik cumhuriyet” tezi önerilerinin, Lipson’un “karışık toplumlarda demokratik devlet” başlığı altında incelediği İsviçre, Belçika ve Kanada örneklerinden esinlendiği anlaşılmaktadır.

Bu dönemde, Öcalan’ın savunmaları ve siyaset alanındaki temsilcileri olan siyasi partilerin talepleri, “iki uluslu (Türk ve Kürt) devlet” , “iki uluslu federasyon” modelleri etrafında yoğunlaşmıştır. Bu çerçeve içinde Öcalan ve kontrol ettiği partilerin Avrupa Birliği sürecinin yarattığı konjonktürden de yararlanarak, “Kürtlerin kültürel kimlikleri, kendi dillerinde eğitimleriyle yer alabilecekleri, varlıklarının anayasada kabul edileceği ve güvence altına alınacağı” bir yeni devlet yapısı önerileri gündemde kalmıştır.

Avrupa Birliği’ne (AB) tam üyelik adaylığı, müzakere eden ülke konumuna ulaşma sürecinde, Türkiye, 2002 yılından başlayarak, idamın kaldırılması, Kürtçe yazılı ve görsel yayın serbestliği, Kürtçe Özel eğitim kurumlarının kurulması, TRT’nin bir kanalının Kürtçe yayına tahsis edilmesi, Kürtçe siyasi propaganda yapılması gibi önemli düzenlemeler yapıldı. PKK’nın siyasi alandaki temsilcileri olan siyasi partilerin talepleri ; anayasal güvence, Kürtçenin ikinci resmi dil ve resmi eğitim ili olması dışında yaşama geçti. Kültürel taleplerini uygulamaya geçirecek düzenlemeler AB reformları adı altında yapılmış olmasına rağmen, Öcalan ve PKK, nihai hedef olan “Bağımsız Birleşik Kürdistan Devleti”nden vazgeçmedi. Yapılanları yeterli bulmadılar.

Bu süreç devam ederken Öcalan, Lipson’un görüşleri etrafında gündemde tuttuğu “demokratik cumhuriyet” tezinden de uzaklaşmaya, yeni bir ideolojiye yönelmeye başladı. Bu ideoloji Murray Bokkcihin’in “komünal konfederalizm” ideolojisiydi. Öcalan, üçüncü ideoloji olarak Bookchin’in görüşlerine yöneldi ve hem PKK’nın ideolojisini hem de örgüt yapısına yeniden düzenledi.

ÜÇÜNCÜ İDEOLOJİ : BOOKCHİN’İN “KOMÜNAL KONFEDERALİZM” TEZİ

Amerikalı düşünür Murray Bookchin (1921-2006) toplumsal ekolojinin en önde gelen ismidir. Gençlik yıllarında önce Marksist ABD Genç Komünistler Birliği içinde yer almış, sonra sendikalizmi, sonra anarşizmi savunmuş, 1970’lerden sonra ise “anarşizm-Marksizm” karışımı olan “komünal konfederalizm” ideolojisini geliştirmiş ve savunmuştur.
Bookchin’in, “komünal-konfederal” sistem önerisi ; devlet otoritesinin ve aygıtının olmadığı bir düzen öngören, tahakküm ve hiyerarşiyi reddeden bir düzendir. Bu düzen ; “doğal ve toplumsal ekolojiye” dayalı ; insanların “eko-topluluklar” olarak “eko-teknolojiler” kullandığı ; en küçük yerleşim veya çalışma yerlerinden başlayarak, kömünler, halk meclisleri biçiminde örgütlendikleri ve yüz yüze demokrasi gereği yüz yüze tartışarak karar aldıkları ; birimler arasında federasyonlar ve onlar arasında da ilişkiler kurdukları bir sistem önerir. Murray Bokchin, devletin her türüne karşıdır. Ulus devletlerin yerine belediyelere dayalı ve bütün dünyayı kapsayacak konfederal bir ilişki ağı önerir. Mark’ı Lenin’i, Stalin’i devlet aygıtı öngörmeleri nedeniyle eleştirir. Ulus devletlere yönelecek bir yol öngördüklerini vurgular ve günümüzde yaygın olan ulus devlete de Sovyetler Birliği’nde yıkılan parti-devlet modeline de karşı çıkar.

Murray Bookchin, toplumsal sorunların temelini “tahakküm ve hiyerarşi”nin oluşturduğu görüşündedir. Toplumun, “tahakküm ve hiyerarşi” çözümlemesinin, Marks’ın sınıfsal çözümlemesinden daha kapsayıcı ve daha açıklayıcı bir çözümleme oluğunu savunur. Marksizmin, toplumsal çözümlemeyi emek-sermaye çelişkisine hapsettiği eleştirisinde bulunur. Bookchin, daha da büyük bir sorun olan ve emek-sermaye çelişkisini de kapsayan kültürel, sosyolojik ve psikolojik boyutların Marks’ın göremediği iddiasını gündeme getirir. Marks’ın iddia ettiği gibi “sınıfsız” ve “sömürüsüz” bir düzen kurulsa bile yine de tahakküm ve hiyerarşi sorunu ortadan kalkmadıkça toplumsal sorunun çözülemeyeceğine inanır. Bookchin, ekolojik bir toplum kurulması dışında bir çözümün olmadığında ısrar eder.

Bookchin, sömürünün, sınıfların, tahakkümün ve hiyerarşinin olmadığı ekolojik topluma uluşmak için en uygun siyasal sistemin “komünalizm” olduğunu savunur. Komünalizm, tümüyle özerk olan yerel toplulukların bir federasyon çatısı altında gevşek bir biçimde birbirlerine bağlandığı yönetim sistemidir.

Bookcin’in önerdiği istem yerel yönetimleri esas alır. Amaç kentlerin yönetim kurumlarının, semt, kasaba, köyler, fabrikalar temelinde kurulacak halk meclislerine dönüştürülmesidir. Bu halk meclislerinde işçiler de orta sınıftan gelenler de olacaktır. Bu yurttaşlar topluluk meselelerini yüz yüze ele alır ve karar oluştururlar. Yerel yönetimlerin boyunu aşan sorunlar olduğunda, demokratikleşmiş yerel yönetimler daha geniş federasyonlar oluşturmak için birleşir, daha da büyük sorunlar ise federasyonların konfederasyon şeklinde birleşmeleriyle çözülür. Bookchin’in ekolojik topluma uluşmak için önerdiği “komünal-kongederal” sistemin özü budur. Bookchin ‘in nihai amacı, “Yüz yüze demokrasi ve komünal düzenle ; doğa üzerinde insanın, kadın üzerinde erkeğin, toplum üzerinde devletin tahakkümünü tümüyle kaldıran, hiyerarşik olmayan bir toplum” yaratılmasıdır. Bu toplum, ancak, köy,kasaba ve kentlerde eko topluluklar biçiminde yapılandırılmış ve kömünal bir anlayışla halk meclisleri tarafından yönetilen özgürlükçü yerel yönetimlerin “konfederal” bir sistem içinde birbirleriyle ilişki içinde olmalarıyla oluşturulabilir.

Bookchin’in bu görüşlerinden etkilenen Öcalan, 2002 sonundan itibaren, Lipson’un “demokratik uygarlık” tezinden, “komünal konfederalizm” tezine kaymış ve bugün için bu ideolojiyi benimsemiş, sahiplenmiştir.

Öcalan, PKK’ya üçüncü kez bir ideoloji benimsetmiş ve bu ideolojinin gereği olarak, örgüt yapısını değiştirmiştir. “Komünal-kofederal” bir sistem amaçladığı için, PKK’ya bağlı olmak üzere İran, Irak ve Suriye’de silahlı ve siyasi örgütler kurdurmuş ve hepsini 2005 kurdurduğu KCK’ya (Kürdistan Topluluklar Birliği) bağlamıştır. KCK bir devlet yapısı, KCK Sözlemesi de bu devlet yapısının anayasası hükmündedir.

Ancak, KCK yapısı ve sözleşmesi incelendiğinde Öcalan’ın, Bookchin’in “yüz yüze demokrasi, tahakküm süz, hiyerarşisiz, devletsiz” öngördüğü görüşlerini söylemde savunmakla birlikte, uygulamada tam tersi yapı ve hükümlere dayandığı görülmektedir.

DÖRT ÜLKEDE ÖRGÜTLENME VE KCK

Öcalan, dört ülkeden koparılacak paçaların birleştirilmesiyle Bağımsız Birleşik Kürdistan Devletini amaçladığı için Türkiye’nin dışında İran, Irak ve Suriye’de de örgütlenmiştir.

PKK, “dört parçada özgürlük” sloganıyla 2002 yılının sonunda İran’da “Demokratik Birlik Hareketi” adıyla faaliyete başladı. 2003 yılında ise hareketin adı “Kürdistan Özgür Yaşam Partisi- Partiya Jiyana Azad a Kurdistanê” (PJAK) olarak değiştirildi.

Nisan 2002’de Irak’ta, “Kürdistan Demokratik Çözüm Partisi-Partiye Çareseriya Demokratik Kurdistanê” (PÇDK) kuruldu.

Suriye’de ise “Demokratik Birlik Partisi-Partiya Yekitiya Demokrat” (PYD) adıyla bir parti kuruldu. Ekim 2003’te kurulan PYD, Suriye iç savaşının başlamasıyla Türkiye’de ve dünyada gündem olmaya başladı. PYD, “Halk Savunma Birlikleri- Yekîtiyên Parastina Gel” (YPG) silahlı bir kol oluşturdu. Bu silahlı örgüt, ABD’nin kara gücü gibi işlev gördü ve ABD askerlerinin yönetiminde IŞİD’e karşı savaştı.

PKK, 2003 yılında Türkiye’deki silahlı örgütlenmesini de değiştirdi. Bu yıl Kandil de yapılan 7. Kongre ile “Halk Savunma Güçleri-Hêzên Parastina Gel” (HPG) kuruldu ve “Kürdistan Halk Kurtuluş Ordusu-ARGK)’nın yerini aldı. KCK Sözleşmesinde de “Kürt halkının ordusu” olarak ilân edildi.

Suriye iç savaşı boyunca ABD, PYD-YPG’yi askeri ve siyasi olarak destekledi, bugün de desteklemeye devam ediyor. ABD ve bazı Batılı ülkeler PYD’yi PKK’nın Suriye’deki kolu olarak kabul etmiyor. PYD-YPG’yi terörist kabul etmiyor. Bunların başında ABD geliyor. Oysa, PYD’nın PKK’nın Suriye’deki kolu olduğunu ABD’de de biliyor. PYd-YPG, PKK’lı yöneticiler tarafından idare ediliyor. Ayrıca KCK’nın hepsinin bağlı olduğu çatı örgüt olduğu da biliniyor.

KCK, PKK ve PYD belgelerinde bu ortaklık zaten kanıtlanıyor. PKK tüzüğü, PYD tüzüğü ve KCK Sözleşmesi aynı hükümleri taşıyor ve lider olarak Abdullah Öcalan’a bağlı olduklarını kabul ediyor.

Öcalan, Bookchin’in tezlerini benimsedikten sonra, PKK gibi PYD’yi de aynı modelle yeniden örgütlendirmiştir.PYD tüzüğünde, “PYD’nin Abdullah Öcalan’ı KCK’nın, Kürdistan halkının, KONGRA-GEL’in, Suriye’deki Rojava (Batı) Kürdistan’daki Kürt toplumunun önderi olarak kabul” ettiği belirtilmektedir.

DÖRT PARÇANIN ANAYASASI VE DEVLET YAPISI OLARAK KCK

Öcalan’ın hazırlattığı KCK Sözleşmesi, Bookchin’in görüşlerini yansıtan bir anayasa gibidir. Bookchin’in savunduğu şekilde, “komünal-konfederalizm”i hedefleyen KCK Sözleşmesi, dört parça (Türkiye,İran,Irak,Suriye) üzerinde “Kürdistan Demokratik Konfederalizmi”ni kurmayı öngörür.

KCK Sözleşmesinin 45. maddesi dört parçayı kapsayan şekilde “Konfederasyonu” şu şekilde ifade eder :

“KCK, her Kürdistan parçasında halkın öz idaresini esas alır. Bu iradeyi demokratik konfederalizm esaslarına göre ortaya çıkarır. Demokratik ulus birliğini hedefler. Parçalar arası ilişkilerde konfederal dayanışma ve dayanışma esastır. Bu dayanışma ve birlik tüm parçalardaki ve yurt dışındaki halkın ortak karar, yürütme ve denetleme organlarıyla sağlanır. “

Öcalan’ın bu görüşü Bookchin’in “komünal konfederalizm” görüşüne dayanıyor.

Öcalan, KCK Sözleşmesinde komün ve halk meclislerinden yola çıkıp, eyalet-bölge meclisleri, Türkiye,İran, Irak ve Suriye’deki coğrafyalarda (dört parçanın her birinde) halk meclisi, sonra ulusal düzeyde yasama organı olarak KONGRA-GEL, parçalar içinde federasyonlar, nihayet yine dört parçayı kapsayan “Konfederasyon” öngörüyor. “Kürdistan Demokratik Konfederasyonu”ndan Orta-doğu Birliği ve konfederasyonuna, oradan Birleşmiş Milletler’in yerine geçecek, “Demokratik Uluslar Birliği”ne kadar uzanan bir dünya sistemini de amaçlıyor.

KCK Sözleşmesi konfederal devlet organlarını düzenleyen bir “anayasa” niteliğindedir.

Söz konusu Sözleşme, “önderlik-devlet başkanlığı”, yasama, yürütme ve yargı erklerini düzenledikten sonra, bu konfederal (esasen ulusal) düzeydeki merkezi yapılara bağlı “alan merkezleri” adı altında çeşitli komiteler örgütlenmesini öngörmektedir. Bu komiteler arasında savunma alanı adı altında “silahlı kuvvetler” , siyaset, bilim-aydınlanma, kültür, basın, dış ilişkiler, azınlıklar, inanç, kadın, ekonomi, önderlik komiteleri bulunmaktadır.

Keza, Bookchin’in halk meclisleri diye nitelendirdiği meclis örgütlenmesini Öcalan, KCK Sözleşmesinde “özgür halk meclisleri” olarak adlandırır. Bookchin’in önerdiği gibi KCK Sözleşmesi de şehir, kasaba ve mahallerde halk meclislerinin oluşturulmasını öngörür. Köy ve sokaklarda öngörülen örgütlenme biçimi ise “komün”dür. Komün, KCK Sözleşmesi’nde,Bookchin’i tezlerinde yer aldığı gibi doğrudan demokrasi olarak adlandırılır.

KCK Sözleşmesindeki hükümlerin kaynağının Bookchin’in modeli olduğu açık biçimde görülüyor. Öcalan’ın yazdığı ve KCK Sözleşmesinin “başlangıç” bölümüne alınan metinde, büyük ölçüde Bookchin’in görüşlerinin yansıdığı da açıktır. Öcalan, bu metinde, KCK sisteminin komün ve yerel meclislere dayandığını vurguladıktan sonra, Bookchin’in görüşlerinin tekrarı mahiyetinde, hiyerarşik düzeni ve tahakkümü ortadan kaldıran ekolojik bir devrimden ve cinsiyet devriminden söz eder. Yine Bookchin’in tezlerinde yer aldığı gibi, “Demokratik komünal-konfederal felsefe ve yaşam biçimi, çıkarlarla zedelenmemiş ve sınırlanmamış bir demokrasi zihniyetidir. Bunun en somut ifadesi kadının ve kültürlerin tam özgürlüğü ve doğa üzerindeki egemenlik zihniyetinin ortadan kaldırılması olmaktadır” diye yazar.

Öcalan’ın son yıllardaki söylemi ve KCK Sözleşmesi hükümleri incelendiğinden, PKK’nın, Marksist-Leninist ideoloji yerine Bookchin’in, ekolojik toplum için komünal-konfederalizm ideolojisini koyduğu anlaşılmaktadır.

Öcalan’ın avukatları ile Bookchin arasında emil-posta üzerinden dolaylı bir mesajlaşma olduğu da New York Times Magazine’de haberleştirilmiştir. Keza Bookchin’in hayat arkadaşı olan Janet Biehl, Bookchin’in ölümünden sonra, Mezopotamya Sosyal Forumunun davetlisi olarak Diyarbakır’a ve Suriye’ye’de Kamışlı’ya ziyarette bulunmuş ve PKK ve PYD’nin örgütlenmelerini yerinde görmüştür. Bazı kuşkuları olmakla birlikte PYD’nin Öcalan’ın savunduğu şekilde Bookchin’in komün ve halk meclisi modelini hayata geçirmeye çalıştığını söylemiştir.

KCK BİR DEVLET YAPISIDIR

Sonuçta, Öcalan’ın Bookchin’e dayanan yeni ideolojisi ve KCK Sözleşmesinin öngördüğü yapı arasındaki çelişkileri varlığını vurgulamak gerekir. Bu çelişkilerle ilgili saptamaları yapabiliriz :

1-Öcalan’ın, benimseyip, ona göre PKK’yı yeniden örgütlediği Bookchin’in, devlet ve ulus devletin olmadığı yüz yüze demokrasinin esas alındığı hiyerarşiden arındırılmış, doğal ve toplumsal ekolojiye dayalı düzen ile KCK Sözleşmesinin önemli hükümleri arasında çok büyük çelişkiler vardır.

Bookhcin gibi Öcalan’da “devletin asgarisine bile” karşıdır. Devletin olduğu yerde demokrasiden ve eşitlikten söz edilemeyeceğini savunur. Ancak, KCK Sözleşmesi öngördüğü başkan,yasama,yürütme,yargı organlarıyla bir devlet yapısıdır.

2-Ayrıca KCK’nın öngördüğü devlet yapısı, yine Öcalan’ın Bookchin gibi şiddetle karşı çıktığı bir ulus-devlet modelidir. KCK’nın öngördüğü bir “Kürt-ulus devleti”dir. Öcalan’ın bir Kürt uluslaşması hedeflediği açıktır. PKK’nın ortaya çıktığı günden buyana, iki kez ideoloji değiştirmesine rağmen, Kürt kimliği, Kürt kültürü, Kürt edebiyatı, Kürt tiyatrosu gibi sosyokültürel alandaki çabaların tümü “Kürt ulus bilinci”ni yaratmaya yöneliktir. Bu çabalarlarıyla Atatürk’ün Cumhuriyetin kuruluş yıllarında attığı adımların taklit edildiği söylenebilir. Her ne kadar konfederasyon olarak tanımlansa da öngörülen devlet modeli ezici çoğunluğu Kürt olan bir modeldir. Zaten KCK Sözleşmesinde amaç “Kürt birliğini sağlamak” olarak da ifade edilmiştir.

3- Öcalan, Bookchin gibi “yüz yüze, doğrudan demokrasi”yi savunuyor görünse de KCK bir “tek adam” modelidir.Bu yönüyle Murray Bookchin’le örtüşmez, tam zıddıdır. KCK Sözleşmesi Abdullah Öcalan’ı değişmez kurucu önder, devlet başkanı ve son karar mercii” olarak ilân eder. KCK Sözleşmesinin 11. maddesi Bookchin’in görüşleriyle taban tabana zıtlık içinde “tek adam” yönetimi öngörür ki bunu demokrasiyle bağdaştırmak mümkün değildir.

4- KCK çok sıkı bir hiyerarşik yapı öngörür. Parça ve alan örgütlenmeleri içindeki birimlerin verecekleri kararların KONGRA-GEL karlarına aykırı olamayacağı hükmü vardır. Bu hüküm İran,Irak, Suriye’de KCK’ye bağlı yapılar için de eçerlidir. Hiyerarşik yapının en tepesinde “kuramcı ve değişmez önder” olarak Abdullah Öcalan vardır. KCK örgütü içinde KONGRA-GEL kararları da dahil son “karar ve onay mercii” Öcalan’dır.

5- Devlet yapısına karşı komünal-konfederal bir yapı söylem olarak savunulsa da, KCK yapısı ve hükümleri, Öcalan ve PKK’nın “Bağımsız Birleşik Kürdistan Devleti” amacından vazgeçmediğini ortaya koymaktadır.

Traduction en français

L’APPROCHE DU NATIONALISME D’ATATÜRK ET LES CODES IDÉOLOGIQUES DU PKK
Publié le 16 novembre 2018 à 17h03min | par Engin |
Partager
L’APPROCHE DU NATIONALISME D’ATATÜRK ET LES CODES IDÉOLOGIQUES DU PKK
Discours de Fikret Bila au siège de SKY MEDIA GROUP le 10 novembre 2018 à Bruxelles, Belgique, le jour de la promotion de son livre "PKK sur papier avec ses codes idéologiques" traduit en français par Turquie News.

10.102018
Bruxelles

L’APPROCHE DU NATIONALISME D’ATATÜRK ET LES CODES IDÉOLOGIQUES DU PKK

FIKRET BILÂ

Chers invités,

Je commémore le grand Atatürk avec amour, respect et nostalgie à l’occasion du 80e anniversaire de sa mort.

Je voudrais exprimer que je considère comme une chance historique qu’Atatürk, l’un des rares génies au monde, ait dirigé la nation turque.

Mustafa Kemal Atatürk a légitimement pris une place exceptionnelle dans l’histoire avec la guerre nationale d’indépendance et les révolutions fondatrices qu’il a menées.

Il a dirigé non seulement la nation turque mais aussi toutes les nations opprimées avec la guerre d’indépendance nationale qu’il a menée contre l’impérialisme et la République turque moderne qu’il a fondée.

Alors que ses contemporains étaient enterrés dans l’histoire, la République de Turquie, qu’Atatürk appelait « ma plus grande œuvre », est un État qui peut atteindre le XXIe siècle malgré toutes les attaques de l’intérieur et de l’extérieur. La République de Turquie doit ce pouvoir à la philosophie fondatrice d’Atatürk et aux fondations solides qu’il a posées conformément à cette philosophie.

L’importance du leadership et de la vision d’Atatürk peut être mieux comprise si les guerres civiles ethniques et sectaires dans nos voisins frontaliers et les pays du Moyen-Orient, les guerres par procuration menées par les puissances impérialistes et les incendies qu’elles ont provoqués sont pris en compte.

Il est clair que les guerres de partage autour de nous sont liées à la survie de la Turquie, et la menace qu’elle représente pour la Turquie ne peut être ignorée. Dans ce processus, c’est un fait que nous avons plus que jamais besoin de la philosophie de libération et de fondation et du leadership unique du Grand Atatürk.

L’unité nationale et l’intégrité territoriale de la République de Turquie sont menacées depuis près de 40 ans par l’organisation terroriste séparatiste PKK, qui bénéficie d’un important soutien militaire et politique étranger. Avec le soutien étranger qu’elle a reçu, cette organisation a lancé un processus contre le processus d’édification de la nation turque et s’est organisée armée et politiquement non seulement en Turquie mais aussi chez nos voisins l’Iran, l’Irak, la Syrie, certains autres pays européens, en particulier la Grèce, fortement les États-Unis. et la Syrie, parfois implicitement et parfois explicitement soutenue par l’ancienne Union soviétique et la Russie d’aujourd’hui. Ce soutien est maintenu plus fortement, notamment par les USA.

Toute organisation terroriste a un objectif politique. Le PKK bénéficie essentiellement d’un soutien international ; C’est une organisation terroriste qui utilise la méthode de la terreur sanglante et vise à établir un "État indépendant du Kurdistan uni" sur les terres qu’elle séparera de la Turquie, de l’Iran, de l’Irak et de la Syrie en brisant l’unité et l’intégrité territoriale de la nation turque. Afin d’atteindre cet objectif, c’est l’unité et la conscience de la nation turque, basées sur la conception du nationalisme d’Atatürk, qu’il veut d’abord démanteler.

À cet égard, avant d’examiner les changements idéologiques vers lesquels le PKK se tourne rapidement pour atteindre son objectif, il est utile de révéler la compréhension d’Atatürk du nationalisme et de la nation, qui constitue l’un des principaux piliers du processus de construction de la nation turque. et la révolution turque.

L’APPROCHE DU NATIONALISME D’ATATÜRK

Les traits de base distinctifs de la compréhension de la nation et du nationalisme, qui constituent l’un des trois piliers de la révolution turque, avec les principes de pleine indépendance et de laïcité, peuvent être énumérés comme suit :

1- Le processus de nationalisation lors de l’établissement de la République turque a été renforcé par les mouvements nationalistes qui ont commencé avec l’effondrement de l’Empire ottoman, de l’Empire austro-hongrois et de la Russie tsariste.

2- La compréhension d’Atatürk du nationalisme diffère des autres mouvements nationalistes contemporains avec la guerre nationale d’indépendance. Le nationalisme initié par Atatürk est très différent des autres mouvements nationalistes en tant que premier mouvement à prendre les armes contre l’impérialisme.

3- Une autre caractéristique importante qui distingue la compréhension d’Atatürk du nationalisme des mouvements nationalistes dans les pays européens est que, alors que le nationalisme européen tend vers une structure totalitaire, la révolution turque tend vers une structure pluraliste comme l’Europe occidentale.

4- Le nationalisme d’Atatürk n’est pas "raciste" comme les autres mouvements nationalistes de son époque. La compréhension d’Atatürk du nationalisme n’est pas basée sur le « principe du sang » ; Elle est basée sur le principe de « vivre dans une patrie commune et une culture commune ». L’essence de cette compréhension est d’être connecté à une culture commune. Naturellement, cette culture est la culture turque, qui a le plus grand dénominateur commun. Les différences ethniques et sectaires n’empêchent pas l’adhésion à une culture commune. Pour cette raison, il est possible de nommer le nationalisme et la compréhension de la nation d’Atatürk comme le "type Ernest Renan". Le nationalisme de type Ernest Renan n’est pas basé sur des liens de sang communs, mais sur "vivre sur une terre commune avec une culture commune". Ce type de construction de la nation peut également être comparé au modèle français de construction de la nation. Dans ce modèle, nationalisation ; Elle est basée sur des caractéristiques subjectives acquises volontairement, et non sur des caractéristiques objectives innées telles que l’ascendance, la couleur, la religion.

5- Il convient de souligner que l’un des éléments les plus fondamentaux sur lesquels repose ce modèle de construction nationale sur lequel repose la compréhension du nationalisme par Atatürk est la laïcité. Il n’est pas possible de passer de la oumma à la nation sans un fondement séculier. Pour cette raison, on peut dire que l’essence des révolutions d’Atatürk est la laïcité.

6- On voit que la compréhension d’Atatürk du nationalisme, qui est basée sur les principes de la culture commune, de la patrie commune et de la laïcité, constitue la dynamique de base du processus de construction de la nation turque. La définition d’Atatürk de la nation turque en est d’ailleurs la preuve. En disant "Le peuple qui a fondé la République de Turquie s’appelle la nation turque", Atatürk a clairement révélé que la compréhension du nationalisme est basée sur une culture commune et une terre commune (patrie), et non sur le sang. Cette compréhension d’Atatürk n’est pas basée sur la race et la religion comme dénominateur commun.

RISQUES KURDES CONTRE L’ÉTAT-NATION TURC

La République de Turquie, fondée par Atatürk à partir des vestiges de l’Empire ottoman multinational et multi-religieux, est un État-nation turc unitaire basé sur une compréhension du nationalisme basée sur une patrie commune et une culture commune. Cette œuvre d’Atatürk s’inscrit dans le courant de l’histoire.

La laïcité et l’unité de la nation turque de la République de Turquie ont été remises en cause par des rébellions incessantes, majoritairement kurdes, depuis le pré-établissement jusqu’en 1938. D’une part, contre l’unité nationale turque, d’autre part, contre la structure laïque de l’État, des soulèvements parfois entrelacés ont été vécus et il a été largement coulé par l’armée.
Les principales de ces rébellions, dont la majorité sont de nature « rébellion kurde » et peuvent être considérées comme les prédécesseurs du PKK, sont les suivantes :

Insurrection nestorienne (1024),
insurrection de Sheikh Said (1025),
insurrections de Sason (1925-1937),
insurrections d’Ağrı (1927),
insurrection d’Asi Resul (1929),
insurrection de Zeylan (1930),
insurrection d’Oramar (1930),
incident de Menemen (1930 ) ),
Révolte du Dersim (1937-1938)

Il peut être utile de rappeler brièvement la rébellion de Sheikh Said de 1925 en termes de calendrier et de résultat de ces rébellions. Bien que Cheikh Saïd ait déclaré avoir déclenché une rébellion à la cour "pour ramener le califat et la charia", cette rébellion est une rébellion kurde déclenchée sous le couvert de la religion. Il a été provoqué et soutenu par les Britanniques. Lorsque le pouvoir et l’attention de l’armée turque se sont concentrés sur cette rébellion qui se propageait rapidement, l’Angleterre a réussi à éloigner les soldats turcs de Mossoul, qui a donné la priorité à la répression de la rébellion qui se propageait rapidement, grâce à la rébellion de Sheikh Said.

Bien que Cheikh Said, le chef de la révolte, membre du clergé, ait apparemment et dit qu’il visait à restaurer le califat, on sait que le beau-frère de Cheikh Said, Gibranli Halil, et les officiers kurdes de l’armée ottomane autour de lui étaient en l’arrière-plan de la rébellion. Alors que la guerre de libération nationale se poursuivait, l’organisation appelée "Azadi", qui visait à créer un État kurde indépendant, fut fondée en 1921 par Gibranlı et ses amis. C’est cette organisation qui maintient le contact avec les Britanniques. Sheikh Said est le planificateur de fond et le directeur de la rébellion, Khalil de Gibran et des Britanniques.

En fait, on peut dire que l’organisation terroriste PKK et le mouvement dans le domaine politique sont les successeurs des rébellions kurdes qui ont existé depuis l’établissement de la République turque et même avant. Bien que la méthode et souvent l’idéologie changent en raison de l’évolution des conditions nationales et internationales, le PKK est la continuation des précédentes révoltes kurdes en termes d’objectif ultime qu’il cherche à atteindre et bénéficie d’un soutien militaire et politique étranger beaucoup plus large que ses prédécesseurs. Depuis plus de 30 ans, la République de Turquie lutte pour protéger son intégrité territoriale, son unité nationale, sa philosophie fondatrice et ses fondements contre cette organisation terroriste et ses partisans étrangers.

Examinons de plus près l’organisation terroriste PKK, qui menace la Turquie avec son fort soutien étranger. Quand et pourquoi le PKK a-t-il été fondé, quelle est sa forme organisationnelle et sa méthode de lutte contre la Turquie, à commencer par les réponses aux questions et son idéologie fondatrice ; Il serait correct de révéler les autres idéologies et ressources qu’il a adoptées après l’avoir quitté, et enfin d’évaluer la structure de la Convention du KCK, qui est assimilée à la constitution du PKK.

LA CRÉATION ET LE BUT DU PKK

L’organisation terroriste PKK a été fondée par Abdullah Öcalan et ses amis les 26 et 27 novembre 1978 dans le village de Ziyaret (Fis) dans le district de Lice à Diyarbakır.

PKK signifie « Partiya Karkerên Kurdistanê » en kurde et signifie « Parti des travailleurs du Kurdistan » en turc. La création de l’organisation en tant que "parti des travailleurs" est due au fait qu’Abdullah Öcalan et d’autres noms ont adopté l’idéologie marxiste-léniniste au sein de l’establishment.

Le but ultime du PKK est d’établir « l’État indépendant du Kurdistan uni » qui comprend la région du sud-est de la Turquie. Cet objectif de l’organisation est inclus dans le Manifeste, le programme et les statuts rédigés par Abdullah Öcalan. Avec la modification apportée en 1985 au texte que le PKK appelle le statut, cet objectif a été exprimé plus en détail. L’article 3 de la charte stipule : "Le but de l’organisation est de mettre fin à la domination coloniale sur le Kurdistan et aux effets de l’impérialisme qui la sous-tend, de liquider les vestiges périmés du Kurdistan, d’établir un gouvernement populaire démocratique dans un Kurdistan indépendant et uni, et vers une société sans classes dans le cadre d’une humanité progressiste, c’est progresser.

Ce que l’organisation entend par l’expression "Kurdistan uni", c’est l’unification des quatre parties à séparer de la Turquie, de l’Irak, de l’Iran et de la Syrie et l’établissement d’un Etat kurde indépendant sur celui-ci.

Même si Öcalan et l’organisation terroriste PKK, dont il est le chef, prétendent avoir changé tactiquement d’idéologie, d’action et de discours dans des conditions changeantes depuis sa création en 1978, il n’a jamais abandonné son objectif stratégique de « Kurdistan uni indépendant » . Il n’a pas baissé les bras aujourd’hui.

Tentant d’établir une structure étatique dans le nord de la Syrie sous les auspices militaires et politiques des États-Unis, le PKK poursuit ses activités armées et politiques en Turquie, en Irak et en Iran. Le texte connu sous le nom de Convention KCK (Koma Civakên Kurdistanê-Kurdistan Communities Union) est la constitution qui détermine la structure étatique du Kurdistan uni, qui sera établie sur les morceaux à prélever de ces quatre pays. Même si le PKK essaie de donner l’image qu’il vise à un mode de vie et une société démocratique communal-con-fédéral contre la structure de l’État, lorsque la Convention du KCK est examinée, l’objectif est "d’être plus que la démocratie". vu qu’il s’agit de créer un État-nation kurde lointain ».

L’IDEOLOGIE FONDAMENTALE DU PKK

Lors de la création du PKK, son idéologie a adopté l’idéologie marxiste-léniniste. Cette préférence du PKK, qui est un type d’organisation typique de la période de la « guerre froide », a coïncidé avec l’influence et le soutien de l’Union soviétique au cours de ses années fondatrices. Le PKK s’organiserait en parti illégal, comme le prédit l’idéologie marxiste-léniniste, s’égarerait en mouvement ouvrier, s’allierait à l’intelligentsia, à la jeunesse et à la classe paysanne et établirait un système socialiste avec le « Kurdistan Révolution" à réaliser.

Pendant la période d’établissement du PKK (1978), le programme du parti a été préparé avec l’approche du "socialisme scientifique", basé sur la révolution d’octobre 1917 en Russie. Dans l’idéologie fondatrice du PKK, il interprète l’histoire avec une compréhension marxiste. Il accepte la Révolution d’Octobre et l’Union soviétique comme une étape historique importante, et défend que la Révolution d’Octobre sera permanente jusqu’à ce que la révolution mondiale soit achevée en prenant ce parti.

LA MÉTHODE DE PKK

Abdullah Öcalan, le chef de l’organisation terroriste PKK, a choisi la méthode de la lutte armée pour établir un Kurdistan uni indépendant. Il a fondé ce choix sur les vues de Friedrich Engels dans son livre "Le rôle de la force dans l’histoire". De ce point de vue, il a écrit le livre "Le rôle de la force au Kurdistan" et a tenté d’expliquer la terreur sanglante avec l’approche de la "force progressive" d’Engels. Sur la base de ces opinions, le PKK a annoncé dans ses publications que la voie qu’il suivrait serait très sanglante.

La méthode à suivre par le PKK, la question de la méthode de lutte marxiste-léniniste a été déterminée par une discussion théorique dans le numéro de janvier 1983 du magazine "Serxwebun", qui a été publié en Allemagne, qu’il était sans équivoque clair et défini , que la méthode à suivre ; Il a déclaré que cela continuerait sous la forme de violence révolutionnaire, de lutte armée, de guerre populaire et de guerre de libération nationale.

La « guerre populaire prolongée » qu’il a choisie comprendrait trois phases :

1 – STRATÉGIQUE

Le PKK a fait de grands efforts pour mettre ces étapes en pratique. Il a interprété et déclaré la défense stratégique (propagande armée) entre 1084-1989, l’équilibre stratégique entre 1989-1991 et les actes terroristes sanglants entre 1991-1996 comme des périodes d’attaque stratégique. Le PKK, une organisation terroriste typique de l’époque de la guerre froide, était plus important que les États-Unis pendant et après la guerre du Golfe de 1991 et l’occupation de l’Irak en 2003, et des organisations officielles et non officielles en Russie, en Grèce, dans le sud de Chypre et dans certains pays européens, en particulier en La Syrie, où elle s’est réfugiée, a reçu un soutien. Il a installé des télévisions et des radios dans les pays européens. Il disposait d’un large éventail de soutiens, allant du trafic d’êtres humains et de drogue à la formation militaire, aux armes et aux munitions.

L’organisation terroriste PKK a commencé avec les raids de Şemdinli et Eruh le 15 août 1984 et a progressivement augmenté ses activités terroristes entre 1984 et 1989. Dans cette période, il a essayé de faire accepter au peuple l’organisation terroriste comme une autorité alternative contre l’État avec ses actions sanglantes.

Après les raids, il a pendu les personnes qu’il avait tuées aux arbres, leur a mis de l’argent dans la bouche en guise de billets et parfois comme message aux gardes du village. Il faisait ces actes brutaux à titre d’exemple et tuait ceux qui informaient les forces de sécurité en tant qu’agents. Toujours à cette époque, il déclare le service militaire et les obligations fiscales, symboles de l’État, perçoit le tribut sous le nom d’impôt et emmène les jeunes dans les montagnes sous le nom de conscription. Les activités de propagande armée dans ce sens étaient considérées par Öcalan et le PKK comme des activités de transition vers « l’armée » dans la trilogie « Parti-Armée-Front ».

ORGANISATION DU PKK

Le PKK a été organisé sous la forme de "parti-armée-front", comme le prévoyait la guerre populaire de longue haleine lors de sa mise en place, selon la règle de la "discipline d’acier" exprimée par Lénine. Chaque unité hiérarchique était subordonnée à son supérieur et les organes les plus élevés étaient subordonnés à Abdullah Öcalan. La forme organisationnelle du PKK consistait hiérarchiquement en « une cellule, un comité de village, un comité local, un comité régional, un comité central et un Politburo ». Öcalan était le président du Comité central et du Politburo en tant que secrétaire général du parti.

Après l’organisation du parti, le PKK s’est tourné vers l’organisation « armée ». Il a été décidé que la force armée affiliée au parti (PKK) devait être de style "guérilla". La "révolution du Kurdistan" serait menée par la force. La révolution d’Octobre en Russie, la révolution de Mao en Chine, la révolution du Vietnam contre le Les États-Unis ont été atteints avec cette méthode, avec une guerre populaire à long terme. .

Avec les raids d’Eruh et de Şemdinli du 15 août, le PKK a déclaré qu’il était entré dans la « phase de guérilla » et a créé l’armée avec l’abréviation HRK (Union de libération du Kurdistan, Hêzên Rızgariya Kurdastanê). L’ERNK (Front de libération nationale du Kurdistan - Eniya Rızgariya Netawiya Kurdistanê), qui devait être annoncé le même jour, a été annoncé avec retard en 1985 lors d’une conférence de presse à Athènes, la capitale de la Grèce.

Mahsum Korkmaz, le chef de l’ERNK, a été tué lors d’un affrontement avec les forces de sécurité le 28 mars 1986 à Gabar Mountain. Bien que le PKK ait mené des actions brutales et sanglantes cette année, qu’il s’agisse de bébés, d’enfants, de femmes ou de personnes âgées, il n’a pas pu trouver le soutien qu’il visait.

Lors de ce congrès, il a été décidé de recruter le personnel dont l’ARGK aurait besoin parmi la population (dans les catégories volontaires, obligatoires, forcées) avec la « loi sur le service militaire », de changer le nom du camp Helvi en Académie Mahsum Korkmaz, de tuer les villageois et d’intimider leurs familles. Dans le même temps, il a été décidé de se diriger vers le domaine juridique et l’organisation de partis politiques.

Dans l’environnement chaotique créé par la guerre Iran-Irak, Öcalan a multiplié les actes terroristes sanglants en utilisant les trois frontières. Vers la fin des années 1980, elle intensifie la pression sur le Peuple et tend à créer une double autorité « État et organisation ». Il a essayé de donner l’impression d’une "double puissance" dans la région. Il a mis en place des "Come Koma" (comités populaires) de 7 à 9 personnes pour propager les actes terroristes sanglants. Il a essayé de dépeindre le PKK comme une structure « étatique » et a créé des institutions législatives, exécutives et judiciaires ; Il avait tendance à mener des procès en créant des tribunaux populaires et à imposer des peines, y compris la peine de mort. Il a essayé d’établir l’image de "double pouvoir, deux États" dans le Sud-Est.

DÉVELOPPEMENTS IMPORTANTS AVANT LA CAPTURE D’ÖCALAN

Dans la période de 1991 à 1999, quand Öcalan a été capturé, trois développements très importants ont eu lieu pour le PKK.

L’un d’eux est le renforcement du PKK dans le nord de l’Irak avec la guerre du Golfe de 1991. L’opération militaire lancée par les forces de la coalition dirigée par les États-Unis en Irak le 17 janvier 1991 a entraîné le retrait de l’Irak du Koweït et l’interdiction par les Nations Unies du nord du 36e parallèle à l’administration de Bagdad. Un énorme vide d’autorité s’est créé dans le nord de l’Irak. Le PKK a profité de cette lacune et s’est installé sur le mont Qandil dans le nord de l’Irak. Les armes et munitions laissées par l’armée irakienne lors de son retrait sont tombées entre les mains du PKK. Le PKK a commencé à utiliser des armes lourdes. Il est devenu plus facile d’introduire clandestinement des terroristes et des armes en Turquie. Il a commencé à attaquer la Turquie depuis la frontière irakienne avec des groupes de 200 à 300 personnes.

Laisser le nord du 36e parallèle à la protection de l’armée de l’air dirigée par les États-Unis (d’abord appelée Agile puis Hammer Force) stationnée à Incirlik, a encore renforcé le PKK. Les forces armées turques ont également changé le concept de lutte contre le PKK, mis en œuvre la « dominance de zone » et mené de vastes opérations à travers la frontière. (Il a été annoncé par Doğan Güreş, le chef d’état-major général de l’époque, que les États-Unis ont aidé le PKK par hélicoptère pendant cette période de lutte.)

La deuxième évolution importante du début des années 1990 a été l’intensification des activités politiques du PKK dans le domaine juridique et la création d’un parti politique, le HEP (Parti travailliste du peuple) créé le 7 juin 1990 pour former la branche légale du « Front ». organisme. Aux élections de 1991, grâce à la coopération avec le SHP (Parti populiste social-démocrate) dirigé par Erdal İnönü, il entre au Parlement avec 20 députés. L’une de ces députés, Leyla Zana, a tenté de prêter serment en kurde à l’Assemblée et a provoqué une crise. L’entrée du HEP au parlement était un signe que le PKK avait commencé à établir une base politique et à établir une géographie politique dans le Sud-Est. Même si les partis fondés après la fermeture du HEP ont également été dissous, les partis contrôlés par le PKK et établis dans ce sens ont continué à prendre leur place au parlement jusqu’à l’actuel HDP.

La période 1990-1998 a été une période où le PKK a déclaré un " cessez-le-feu " lorsqu’il s’est bloqué à la fois en tant que soulèvement et force armée, et a développé des tactiques pour " mettre la Turquie sur la table " sous la pression de l’Occident.

Le troisième développement important de cette période, qui a affecté le PKK et l’a conduit à de nouvelles idéologies, a été l’effondrement de l’Union soviétique en 1991. Cet événement a conduit Öcalan à « de nouvelles recherches, à la fois pratiques et théoriques, afin de s’adapter à la nouvelle situation.

En raison du fait que les États-Unis sont restés la seule superpuissance pendant cette période et que le soutien de l’Union soviétique à la Syrie, le PKK et des organisations similaires s’est affaibli, Öcalan a tenté d’établir une nouvelle ligne.

Öcalan a modifié le « programme du PKK » en 1995 et a adressé de vives critiques à l’Union soviétique. Utilisant des phrases qui blâmaient et condamnaient l’Union soviétique, il a rejeté cette ligne.

Öcalan a exprimé ce retour rapide dans son nouveau "Programme PKK" daté de 1995 comme suit :

« La période avec l’Union soviétique en son centre peut être exprimée comme la période primitive et brutale du socialisme. L’expérience soviétique, en basculant vers le dogmatisme, le matérialisme vulgaire et le grand chauvinisme russe sur le plan idéologique, a créé une centralisation extrême dans le champ politique, gelé la lutte de classe démocratique et rendu malgré tout les intérêts de l’État dominants, restreignant la vie libre et démocratique de la société et l’individu sur le plan social, faisant prévaloir l’étatisme sur le plan économique et regardant vers l’extérieur, il constitue une sorte de déviation du socialisme en ne parvenant pas à vaincre la société de consommation et en voyant l’armée et la puissance d’armement dans le plan militaire comme omnipotentes. . "

De cette manière, Öcalan a critiqué le système soviétique, que le PKK a placé sous son égide sur la Syrie depuis sa création, et parfois directement sous son égide.

Exprimant dans le Manifeste qu’il était sous sa protection de 1978 à 1991, date de sa fondation, qu’il considérait qu’il était de son devoir d’achever la Révolution d’Octobre, qui a établi l’Union soviétique, en se répandant dans le monde entier, Öcalan a changé de position et a adopté une ligne qui a condamné les Soviétiques. Il a abandonné la ligne marxiste-léniniste. Au lieu de cette idéologie, il a défendu la thèse de la "république démocratique", qu’il a résumée comme "civilisation démocratique", comme une nouvelle idéologie. La source de ces opinions est principalement le Prof. Dr. Les vues de Leslie Lipson dans le livre "Civilisation démocratique".

Öcalan a remplacé l’idéologie marxiste-léniniste par l’idéologie de la "civilisation démocratique" et l’a reflétée dans ses défenses comme sa nouvelle idéologie. Cette période a duré de 1999 à 2003 jusqu’à ce qu’Öcalan rencontre et adopte l’idéologie du « confédéralisme communautaire » du penseur américain Murray Bookchin. L’idéologie d’Öcalan a changé pour la deuxième fois avec Bookchin. Les opinions de Bookchin sont devenues la troisième idéologie d’Öcalan et du PKK.

DEUXIÈME IDÉOLOGIE : LA THÈSE DE "CIVILISATION DÉMOCRATIQUE" DE LIPSON

Le rejet par Öcalan du système soviétique et de l’idéologie marxiste-léniniste sur laquelle il reposait, avec l’effondrement de l’Union soviétique, s’est reflété dans ses défenses. La « thèse de la république démocratique » sur laquelle Öcalan a établi ses défenses, est considérée comme l’un des politologues les plus importants du XXe siècle, le Prof. Dr. Tels sont les points de vue de Leslie Lipson dans son livre intitulé "Civilisation démocratique". En résumé, ces vues prévoient que "des communautés de cultures et de langues différentes ne devraient pas vivre ensemble sous le toit d’un seul État". Öcalan a déclaré plus tard qu’il avait été influencé par les opinions de Lipson.

Dans son livre, Lipson a examiné "comment les minorités, les différentes races, les communautés de différentes langues et cultures peuvent vivre en démocratie" et a examiné des exemples tels que les États-Unis, la Belgique, la Suisse et le Canada.
On voit que les opinions exprimées dans les défenses d’Öcalan, qu’il a également soumises à la CEDH et qui ont été publiées dans un livre intitulé "De l’État sacerdotal sumérien à la République populaire", sont largement basées sur Lipson.

Öcalan, dans sa défense de la "république démocratique" qu’il a préparée dans ses premières années à İmranlı, a souligné qu’ils avaient renoncé à établir un "État kurde indépendant" et que c’était un mauvais objectif dès le départ ; Il a déclaré que les Turcs et les Kurdes pouvaient vivre sous le toit de la République de Turquie, et pour cela, ils ont exigé la démocratisation de l’État.

Les partis contrôlés par le PKK dans le domaine de la politique légale ont toujours maintenu à l’ordre du jour la thèse de la "république démocratique" basée sur Lipson, jusqu’à ce qu’Öcalan change d’idéologie pour la deuxième fois et passe à l’idéologie du "confédéralisme communiste" de Bookchin. Il est entendu que les propositions de thèse de "république démocratique" d’Öcalan et de ses représentants légaux s’inspiraient des exemples de la Suisse, de la Belgique et du Canada, que Lipson analysait sous le titre d’"État démocratique dans les sociétés mixtes".

Durant cette période, les défenses d’Öcalan et les revendications des partis politiques, qui sont leurs représentants dans le champ politique, se sont concentrées autour des modèles « d’État binational (turc et kurde) » et de « fédération binationale ». Dans ce cadre, profitant de la conjoncture créée par le processus de l’Union européenne d’Öcalan et des partis qu’il contrôle, des propositions pour une nouvelle structure étatique où « les Kurdes pourront prendre place avec leur identité culturelle, l’éducation dans leur propre langue, leur existence sera acceptés et garantis dans la constitution » restaient à l’ordre du jour.

Candidature à l’adhésion à part entière à l’Union européenne (UE), en voie d’accéder à la position de pays négociateur, la Turquie, à partir de 2002, a aboli la peine de mort, la liberté de diffusion écrite et visuelle en kurde, la création d’établissements d’enseignement privés en kurde, attribution d’une chaîne de la TRT pour diffuser en kurde, des dispositions importantes ont été prises, comme faire de la propagande politique en kurde. Les revendications des partis politiques qui sont les représentants du PKK dans l’arène politique ; La garantie constitutionnelle a pris vie, sauf que le kurde était la deuxième langue officielle et la province de l’éducation officielle. Bien que les dispositions pour mettre en œuvre leurs revendications culturelles aient été prises sous le nom de réformes de l’UE, Öcalan et le PKK n’ont pas renoncé à leur objectif ultime, « l’État indépendant du Kurdistan uni ». Ce qu’ils ont fait n’était pas suffisant.

Au fur et à mesure que ce processus se poursuivait, Öcalan a commencé à s’éloigner de la thèse de la « république démocratique » que Lipson maintenait à l’ordre du jour autour de ses opinions, et à se tourner vers une nouvelle idéologie. Cette idéologie était l’idéologie du « confédéralisme communautaire » de Murray Bokkcihin. Öcalan s’est tourné vers les vues de Bookchin en tant que troisième idéologie et a réorganisé à la fois l’idéologie du PKK et sa structure organisationnelle.

TROISIÈME IDÉOLOGIE : LA THÈSE DU « CONFÉDÉRALISME COMMUNAUTAIRE » DE BOOKCHIN

Le penseur américain Murray Bookchin (1921-2006) est la figure de proue de l’écologie sociale. Dans sa jeunesse, il a d’abord participé à la Marxist Young Communist League des USA, puis a défendu le syndicalisme, puis l’anarchisme.Après les années 1970, il a développé et défendu l’idéologie du « confédéralisme communautaire », qui est un mélange « d’anarchisme-marxisme ». ".
la proposition de système "communal-confédéral" de Bookchin ; C’est un ordre qui envisage un ordre sans autorité ni appareil d’État, et qui rejette la domination et la hiérarchie. Cet ordre ; basée sur « l’écologie naturelle et sociale » ; que les gens utilisent les "éco-technologies" comme des "éco-communautés" ; à partir des plus petites agglomérations ou lieux de travail, elles s’organisent sous forme de communes, d’assemblées populaires et elles prennent des décisions en délibérant face à face comme une exigence de la démocratie face à face ; propose un système dans lequel ils établissent des fédérations entre les unités et des relations entre elles. Murray Bokchin est contre toute forme de gouvernement. Il propose un réseau confédéral de relations fondé sur des municipalités au lieu d’États-nations et couvrant le monde entier. Il critique Mark, Lénine et Staline pour leur prédiction d’un appareil d’État.

Murray Bookchin est d’avis que "la domination et la hiérarchie" forment la base des problèmes sociaux. Il soutient que l’analyse de la société, « domination et hiérarchie » est plus inclusive et explicative que l’analyse de classe de Marx. Il critique le fait que le marxisme confine l’analyse sociale à la contradiction travail-capital. Bookchin soulève l’affirmation selon laquelle Marx ne pouvait pas voir les dimensions culturelles, sociologiques et psychologiques, ce qui est un problème encore plus important, y compris la contradiction travail-capital. Il croit toujours que le problème social ne peut être résolu que si le problème de la domination et de la hiérarchie est éliminé, même si un ordre "sans classes" et "d’exploitation" est établi, comme le prétendait Marx. Bookchin insiste sur le fait qu’il n’y a pas d’autre solution que l’établissement d’une société écologique.

Bookchin soutient que le "communautarisme" est le système politique le plus approprié pour parvenir à une société écologique sans exploitation, classes, domination et hiérarchie. Le communalisme est un système de gouvernement dans lequel des communautés locales entièrement autonomes sont vaguement liées entre elles au sein d’une fédération.

La revendication suggérée par Bookcin est basée sur les gouvernements locaux. L’objectif est de transformer les institutions administratives des villes en assemblées publiques à établir sur la base des quartiers, des villes, des villages et des usines. Dans ces assemblées populaires, il y aura à la fois des ouvriers et des bourgeois. Ces citoyens traitent les problèmes de la communauté face à face et prennent des décisions. Lorsqu’il y a des problèmes qui vont au-delà des gouvernements locaux, les gouvernements locaux démocratisés se joignent pour former de plus grandes fédérations, et des problèmes encore plus importants sont résolus en fusionnant les fédérations en confédérations. C’est l’essence du système « communautaire-congédéral » que Bookchin propose pour réaliser la société écologique. Le but ultime de Bookchin est « la démocratie face à face et l’ordre communal ; abolissant la domination de l’homme sur la nature, de l’homme sur la femme et de l’État sur la société, la création d’une « société non hiérarchisée ». Cette société ne peut se constituer que lorsque les gouvernements locaux libertaires, qui sont structurés sous forme d’éco-communautés dans les villages, les villes et les villes et administrés par des assemblées populaires à compréhension communale, sont en contact les uns avec les autres dans un système « confédéral ». .

Influencé par les vues de Bookchin, Öcalan est passé de la thèse de la "civilisation démocratique" de Lipson au "confédéralisme communautaire" depuis la fin de 2002 et a embrassé et embrassé cette idéologie aujourd’hui.

Öcalan a fait adopter au PKK une idéologie pour la troisième fois, et comme exigence de cette idéologie, il a changé la structure organisationnelle. Visant un système « communalo-cofédéral », il fait établir des organisations armées et politiques en Iran, en Irak et en Syrie, affiliées au PKK, et les rattache au KCK (Union des communautés du Kurdistan), qu’il a fondé en 2005. Le KCK est une structure étatique et la Convention KCK est la constitution de cette structure étatique.

Cependant, lorsque la structure et le contrat du KCK sont examinés, on voit qu’Öcalan, tout en défendant les vues que Bookchin envisage comme « la démocratie face à face, pas de domination, pas de hiérarchie, pas d’État » dans son discours, il est sur la base de la structure et des dispositions opposées dans la pratique.

ORGANISATION ET KCK DANS QUATRE PAYS

Depuis qu’Öcalan visait un État indépendant du Kurdistan uni en réunissant les morceaux à détacher de quatre pays, il s’est organisé en Iran, en Irak et en Syrie en plus de la Turquie.

Avec le slogan de "la liberté en quatre parties", le PKK a commencé ses activités en Iran fin 2002 sous le nom de "Mouvement de l’unité démocratique". En 2003, le nom du mouvement a été changé en "Kurdistan Free Life Party-Partiya Jiyana Azad a Kurdistanê" (PJAK).

En avril 2002, le "Parti de la solution démocratique au Kurdistan - Parti de la solution démocratique au Kurdistan" (PÇDK) a été créé en Irak.

En Syrie, un parti a été fondé sous le nom de « Parti de l’unité démocratique-Partiya Yekitiya Demokrat » (PYD). Fondé en octobre 2003, le PYD a commencé à être à l’ordre du jour en Turquie et dans le monde avec le début de la guerre civile syrienne. Le PYD a formé un bras armé des "Unités de défense du peuple - Yekîtiyên Parastina Gel" (YPG). Cette organisation armée a fonctionné comme la force terrestre américaine et a combattu l’EI sous la direction de soldats américains.

Le PKK a également changé son organisation armée en Turquie en 2003. Avec le 7e Congrès tenu à Qandil cette année, les "Forces de défense du peuple-Hêzên Parastina Gel" (HPG) ont été créées et ont remplacé l’"Armée de libération du peuple du Kurdistan-ARGK). Elle a été déclarée « armée du peuple kurde » dans la convention du KCK.

Tout au long de la guerre civile syrienne, les États-Unis ont soutenu militairement et politiquement le PYD-YPG, et continuent de le soutenir aujourd’hui. Les États-Unis et certains pays occidentaux n’acceptent pas le PYD comme bras armé du PKK en Syrie. Il ne considère pas le PYD-YPG comme un terroriste. Le premier d’entre eux est les États-Unis. Cependant, les États-Unis savent aussi que le PYD est le bras armé du PKK en Syrie. PYd-YPG est géré par les administrateurs de PKK. On sait également que le KCK est l’organisation faîtière à laquelle tous sont affiliés.

Ce partenariat est déjà prouvé dans les documents KCK, PKK et PYD. La charte du PKK, la charte du PYD et la convention du KCK ont les mêmes dispositions, et ils acceptent qu’ils sont fidèles à Abdullah Öcalan en tant que chef.

Après avoir adopté les thèses de Bookchin, Öcalan a réorganisé le PYD sur le même modèle que le PKK. ) en tant que leader de la communauté kurde au Kurdistan.

KCK COMME CONSTITUTION DES QUATRE PARTIES ET STRUCTURE DE L’ÉTAT

La Convention du KCK, qu’Öcalan avait préparée, est comme une constitution qui reflète les vues de Bookchin. Visant le « confédéralisme communautaire », comme le prône Bookchin, la Convention du KCK envisage d’instaurer un « confédéralisme démocratique du Kurdistan » autour de quatre parties (Turquie, Iran, Irak, Syrie).

L’article 45 de la Convention KCK exprime la "Confédération" en quatre parties comme suit :

« Le KCK est basé sur l’auto-administration du peuple dans toutes les régions du Kurdistan. Il révèle cette volonté selon les principes du confédéralisme démocratique. Il vise l’unité démocratique de la nation. La solidarité et la solidarité confédérale sont essentielles dans les relations entre les parties. Cette solidarité et cette unité sont assurées par les organes paritaires de décision, d’exécution et de contrôle du peuple de toutes parts et à l’étranger. "

Cette vision d’Öcalan est basée sur la vision de Bookchin du « confédéralisme communal ».

Öcalan, à partir des assemblées communales et populaires de la Convention KCK, des assemblées étatiques-régionales, de l’assemblée populaire dans les géographies de Turquie, d’Iran, d’Irak et de Syrie (dans chacune des quatre parties), puis de KONGRA-GEL en tant qu’organe législatif à le niveau national, fédérations au sein des parties, envisage enfin une « Confédération », qui englobe à nouveau quatre parties. Elle vise également un système mondial allant de la « Confédération démocratique du Kurdistan » à l’Union du Proche-Orient et sa confédération, et de là à « l’Union démocratique des nations » qui remplacera les Nations unies.

La Convention KCK est une "constitution" réglementant les organes de l’État confédéral.

La Convention en question envisage l’organisation de divers comités sous le nom de "centres de zone" affiliés à ces structures centrales confédérales (principalement nationales), après avoir réglementé la "direction-présidence", les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Parmi ces comités, il y a les comités « forces armées », politique, sciences-lumières, culture, presse, relations extérieures, minorités, foi, femmes, économie et leadership sous le nom de défense.

De même, Öcalan appelle l’organisation des assemblées, que Bookchin décrit comme des assemblées populaires, des « assemblées populaires libres » dans la Convention KCK. Comme l’a suggéré Bookchin, la Convention du KCK stipule également la création d’assemblées publiques dans les villes, les villages et les quartiers. Le type d’organisation envisagé dans les villages et les rues est la "commune". La Commune est appelée démocratie directe dans la Convention KCK, comme l’indiquent les thèses de Bookchin.

On voit clairement que la source des dispositions de l’accord KCK est le modèle de Bookchin. Il est également clair que les vues de Bookchin sont largement reflétées dans le texte rédigé par Öcalan et inclus dans la section "début" de l’accord KCK. Dans ce texte, Öcalan, après avoir souligné que le système KCK est basé sur les communes et les assemblées locales, parle d’une révolution écologique et d’une révolution de genre qui abolit l’ordre hiérarchique et la domination comme une répétition des vues de Bookchin. Encore une fois, comme dans les thèses de Bookchin, « la philosophie et le mode de vie démocratique communal-confédéral est une mentalité démocratique qui n’est pas endommagée et limitée par les intérêts. L’expression la plus concrète de cela est la liberté totale des femmes et des cultures et l’élimination de la mentalité de domination sur la nature », écrit-il.

Lorsque le discours d’Öcalan ces dernières années et les dispositions de la Convention du KCK sont examinés, il est entendu que le PKK a remplacé l’idéologie marxiste-léniniste par l’idéologie de confédéralisme communautaire de Bookchin pour la société écologique.

Il a également été rapporté dans le New York Times Magazine qu’il y avait un message indirect entre les avocats d’Öcalan et Bookchin par e-mail. De même, Janet Biehl, la compagne de Bookchin, a visité Diyarbakir et Qamishli en Syrie, en tant qu’invitée du Forum social mésopotamien, après la mort de Bookchin et a vu les organisations du PKK et du PYD sur place. Bien qu’il ait quelques doutes, il a déclaré que le PYD tentait de mettre en œuvre le modèle de commune et d’assemblée populaire de Bookchin, comme le préconisait Öcalan.

KCK EST UNE STRUCTURE D’ETAT

En conclusion, il convient de souligner qu’il existe des contradictions entre la nouvelle idéologie d’Öcalan basée sur Bookchin et la structure envisagée par la Convention KCK. Nous pouvons faire des déterminations au sujet de ces contradictions :

1- Il y a de grandes contradictions entre Bookchin, qu’Öcalan a embrassé et réorganisé le PKK, un ordre sans hiérarchie, basé sur l’écologie naturelle et sociale basé sur la démocratie face à face sans l’État et l’État-nation, et les dispositions importantes de la Convention KCK.

Comme Bookhcin, Öcalan est contre "même le minimum de l’Etat". Il soutient que la démocratie et l’égalité ne peuvent pas être parlées là où il y a un État. Cependant, il s’agit d’une structure étatique avec le président, les organes législatifs, exécutifs et judiciaires stipulés par la Convention du KCK.

2- De plus, la structure étatique envisagée par le KCK est un modèle d’État-nation auquel Öcalan, comme Bookchin, s’oppose avec véhémence. C’est un "État-nation kurde" envisagé par le KCK. Il est clair qu’Öcalan vise une nation kurde. Bien que le PKK ait changé d’idéologie à deux reprises depuis son émergence, tous les efforts dans les domaines socioculturels tels que l’identité kurde, la culture kurde, la littérature kurde et le théâtre kurde visent à créer une "conscience nationale kurde". On peut dire qu’avec ces efforts, les mesures prises par Atatürk pendant les années fondatrices de la République ont été imitées. Bien qu’il soit défini comme une confédération, le modèle d’État envisagé est celui d’une majorité écrasante de Kurdes. En fait, le but de la convention du KCK est également exprimé comme "assurer l’unité kurde".

3- Même si Öcalan semble prôner la "démocratie directe en face à face" comme Bookchin, le KCK est un modèle "one-man", en cela il ne recoupe pas Murray Bookchin, c’est exactement le contraire . La Convention du KCK déclare Abdullah Öcalan comme dirigeant fondateur immuable, chef de l’État et décideur final. L’article 11 de la Convention KCK, contrairement aux vues de Bookchin, envisage une administration "unique", qui ne peut être conciliée avec la démocratie.

4- KCK envisage une structure hiérarchique très stricte. Il y a une disposition selon laquelle les décisions à prendre par les unités au sein des organisations de partie et de terrain ne peuvent être contraires aux profits de KONGRA-GEL. Cette disposition est également valable pour les structures affiliées au KCK en Iran, en Irak et en Syrie. Au sommet de la structure hiérarchique se trouve Abdullah Öcalan en tant que « théoricien et leader immuable ». Öcalan est la dernière « autorité de décision et d’approbation » au sein de l’organisation KCK, y compris les décisions KONGRA-GEL.

5- Bien qu’une structure communale-confédérale soit défendue comme un discours contre la structure étatique, la structure et les dispositions du KCK révèlent qu’Öcalan et le PKK n’ont pas renoncé à leur objectif "État indépendant du Kurdistan uni".


Lire également
Opération du MİT contre Fatma Sakana

Opération du MİT contre Fatma Sakana

16 février 2024

Massacre au sol de Milan : Des bébés de quelques jours

Massacre au sol de Milan : Des bébés de (...)

5 mai 2023

Opération transfrontalière du MİT

Opération transfrontalière du MİT

28 juillet 2023

PKK TUE

PKK TUE

23 décembre 2023

ASALA : KEMAL ARIKAN

ASALA : KEMAL ARIKAN

28 janvier 2024

ASALA : CEMAL ÖZEN

ASALA : CEMAL ÖZEN

24 septembre 2023

Un attentat déjoué contre l'ambassade d'Israël en Azerbaïdjan

Un attentat déjoué contre l’ambassade d’Israël en

10 juillet 2023

ASALA : OKTAR CIRIT

ASALA : OKTAR CIRIT

16 février 2024

Les renseignements turcs neutralisent un responsable du PKK/KCK dans le nord de l'Irak

Les renseignements turcs neutralisent un (...)

5 mai 2023

La Turquie arrête 110 personnes pour des liens présumés avec le PKK

La Turquie arrête 110 personnes pour des (...)

29 avril 2023

Rapport de l'ONU : les YPG/PKK ont recruté 221 enfants soldats en Syrie

Rapport de l’ONU : les YPG/PKK ont recruté (...)

8 juillet 2023

Le prétendu responsable d'Aynularab du PKK/YPG,

Le prétendu responsable d’Aynularab du PKK/YPG,

29 novembre 2023

Suède : Nous nous consacrerons à empêcher les activités de l'organisation terroriste PKK

Suède : Nous nous consacrerons à empêcher (...)

14 juillet 2023

Deux terroristes neutralisés dans le nord de la Syrie

Deux terroristes neutralisés dans le nord de (...)

29 novembre 2023

La Turquie abat 7 membres des YPG en représailles

La Turquie abat 7 membres des YPG en représailles

12 juin 2023

Opération du MİT en Irak : le responsable présumé de la Turquie tué

Opération du MİT en Irak : le responsable (...)

22 juillet 2023